Deze pagina is in eerste instantie bedoelt voor hobbyisten, niet voor handelaren en importeurs.
Vakkundige handelaren kunnen hun klanten voorlichten over de laatste stand van zaken in de wetgeving.
Ook verenigingen zijn vaak goed op de hoogte.

De Nederlandse terrariaan heeft in principe met drie wetten te maken.
De belangrijkste is de wet BUDEP.
Wet BUDEP:
De uitleg over de wet Bedreigde Uitheemse Dieren Plantensoorten is bewust kort en simpel gehouden, omdat de doorsnee uitleg, met vaak een wirwar van verschillende lijsten en bijlage, vaak niet gesnapt wordt, dit komt doordat de Europese Unie strengere regels hanteert dan 130 samenwerkende landen.
De Nederlandse wet (BUDEP) is vaak weer strenger dan die van de EU.
De wet verwijst naar bijlagen van een bepaalde 'verordening'. Deze bijlage zijn op de zogenaamde CITES-bijlagen (lijsten) gebaseerd.
Deze laatste zijn opgesteld door ongeveer 130 samenwerkende landen, die elke twee jaar samenkomen.
Actuele bijlage en informatie zult u moeten opvragen bij het ministerie van Landbouw, Natuurbescherming en Visserij.
De bijlage betreffen niet alleen levende dieren, maar ook delen daarvan (bijvoorbeeld souvenirs).
Bijlage A('of 1') bevat soorten die met uitsterven bedreigd worden.Handel in deze soorten is verboden.
Wildvang exemplaren hiervan komt u zelden in terraria tegen.
Men heeft er een ontheffing voor nodig en mag ze niet te koop aanbieden.
De aantoonbaar in gevangenschap gekweekte nakweek van veel soorten (bijvoorbeeld Testudo hermanni) worden behandeld alsof het Bijlage B soorten zijn. Bijlage B('of 2') bevat soorten die nog niet zozeer met uitsterven worden bedreigd zolang de internationale handel aan strenge voorschriften moet voldoen, ook onbedreigde diersoorten die erg veel op de bedreigde dieren lijken, kunnen op de zelfde
lijst staan.
Bijlage C('of 3') bevat soorten die slechts in enkele landen bedreigd worden, zodat alle deelnemende landen het verhandelen hiervan
controleren.
De invoer van deze dieren dient bij de douane gemeld worden door middel van een 'Kennisgeving van Invoer'-formulier'.
Bijlage D('of 4') bevat soorten die die niet op de CITES-lijsten staan, maar waarvan de EU de invoer wilt controleren.
 Voor deze dieren heeft men geen CITES-papieren nodig, maar men dient invoer ervan wel te melden bij de douane met een 'Kennisgeving van Invoer'. Het komt in grote lijnen op neer dat iedereen moet kunnen bewijzen dat dieren van bijlage B, C en D legaal in zijn bezit zijn gekomen.Bewijs dus dat ze legaal de EU zijn binnen gekomen. 
Dit kan via een invoervergunning of een 'Kennisgeving van Invoer', of een kopie of een nummer hiervan.
 Soms moet men aantonen dat de dieren reeds in bezit waren voordat de wetgeving voor dat dier van kracht werd, of men moet kunnen aantonen dat de dieren in Nederland zijn gekweekt, bijvoorbeeld via een overdrachtsverklaring (van nakweek dieren)