Deze pagina is in eerste instantie bedoelt voor hobbyisten, niet voor
handelaren en importeurs. Vakkundige handelaren kunnen hun klanten voorlichten
over de laatste stand van zaken in de wetgeving.
Ook verenigingenzijn vaak goed
op de hoogte.

De Nederlandse terraruaan heeft in principe met drie wetten te
maken.
De belangrijkste is de wet BUDEP.
Wet BUDEP:
De uitleg over de wet Bedreigde Uitheemse Dieren Plantensoorten is bewust
kort en simpel gehouden, omdat de doorsnee uitleg, met vaak een wirwar van
verschillende lijsten en blijlage, vaak niet gesnapt wordt, dit komt doordat de
Europese Unie strengere regels hanteert dan 130 samenwerkende landen.
De Nederlandse wet (BUDEP) is vaak weer strenger dan die van de EU. De wet verwijst
naar bijlagen van een bepaalde 'verordening'. Deze bijlage zijn op de zogenaamde
CITES-bijlagen (lijsten) gebaseerd. Deze laatste zijn opgesteld door ongeveer
130 samenwerkende landen, die elke twee jaar samenkomen. Actuele bijlage en
informatie zult u moeten opvragen bij het ministerie van Landbouw,
Natuurbescherming en Visserij.
De bijlage betreffen niet alleen levende dieren,
maar ook delen daarvan (bijvoorbeeld souvenirs). Bijlage A('of 1') bevat soorten
die met uitsterven bedreigd worden.Handel in deze soorten is verboden.
Wildvangexemplaren hiervan komt u zelden in terraria tegen. Men heeft er een
ontheffing voor nodig en mag ze niet te koop aanbieden.
De aantoonbaar in gevangenschap gekweekte nakweek van veel soorten (bijvoorbeeld Testudo hermanni)
worden behandeld alsof het Bijlage B soorten zijn. Bijlage B('of 2') bevat
soorten die nog niet zozeer met uitsterven worden bedreigt zolang de
internationale handel aan strenge voorschriften moet voldoen, ook onbedreigde
diersoorten die erg veel op de bedreigde dieren lijken, kunnen op de zelfde
lijst staan. Bijlage C('of 3') bevat soorten die slechts in enkele landen
bedreigd worden, zodat alle deelnemende landen het verhandelen hiervan
controleren.
De invoer van deze dieren dient vij de douane gemeld worden door
middel van een 'Kennisgeving van Invoer'-formulier'. Bijlage D('of 4') bevat
soorten die die niet op de CITES-lijsten staan, maar waarvan de EU de invoer
wilt controleren. Voor deze dieren heeft men geen CITES-papieren nodig, maar men
dient invoer ervan wel te melden bij de douane met een 'Kennisgeving van
Invoer'. Het komt in grote lijnen op neer dat iedereen moet kunnen bewijzen dat
dieren van bijlage B, C en D legaal in zijn bezit zijn gekomen.Bewijs dus dat ze
legaal de EU zijn binnen gekomen.Dit kan via een invoervergunning of een
'Kennisgeving van Invoer', of een kopie of een nummer hiervan. Soms moet men
aantonen dat de dieren reeds in bezit waren voodat de wetgeving voor dat dier
van kracht werd, of men moet kunnen aantonen dat de dieren in Nederland zijn
gekweekt, bijvoorbeeld via een overdrachtsverklaring (van nakweekdieren).